اولویتهای پژوهشی

 

مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی یکی از مراکز تحقییقات علوم پایه مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سطح کشور می باشد.این مرکز با هدایت پژوهش های پایه به منظور به کارگیری آن در علوم بالینی تاسیس گردیده است. سازماندهی مسائل بالینی و حل راهبردی آن بر اساس پژوهش­های پایه از مهمترین اولویت های این مرکز می­باشد و امید است این رویکرد در نهایت در جهت ارتقاء سلامت جامعه باشد. نقشه تحقیقاتی در خصوص محورهای اصلی پژوهش این مرکز به شرح ذیل میباشد:

 

 

 

 

بازدیدکنندگان

  • Total Visitors: 2815